Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Studia dwustopniowe: trzyletnie studia I stopnia (licencjackie) oraz dwuletnie studia II stopnia (uzupełniające magisterskie).

Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł licencjata informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2013/2014 i późniejszych, warunkiem ukończenia studiów i uzyskania tytułu licencjata jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów oraz obrona pracy licencjackiej.

Studenci, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2012/2013 przed ukończeniem studiów i uzyskaniem tytułu licencjata zobowiązani są do zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie egzaminu licencjackiego.

Egzamin licencjacki odbywa się w formie pisemnej, polega na odpowiedzi na pytania otwarte. W zakres egzaminu wchodzą zagadnienia z trzech bloków tematycznych:

  1. Bibliologicznego
  2. Bibliotekoznawczego
  3. Informacyjnego.

Zakres poszczególnych bloków obejmuje szeroko rozumianą problematykę realizowaną w trakcie studiów na różnych przedmiotach.

W trakcie studiów I stopnia każdy student ma obowiązek uczestniczenia w lektoratach języków obcych w wymiarze 90 godzin (studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2010 w wymiarze 60 godzin) oraz odbycia po semestrze 4 wakacyjnej praktyki zawodowej w wymiarze 100 godzin (studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2010 w wymiarze 60 godzin).

Absolwenci studiów II stopnia po złożeniu pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego otrzymują tytuł magistra informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.

Studia obejmują blok przedmiotów obowiązkowych (obligatoryjnych) oraz uzupełniających (opcyjnych), wybieranych przez studentów. W trakcie studiów II stopnia studenci wybierają ponadto specjalność (każdego roku oferowane mogą być inne specjalności spośród trzech: biblioteki publiczne i szkolne, edytorstwo, prasa w systemie komunikacji społecznej) i realizują obowiązkowy dla niej blok przedmiotów.

W trakcie studiów I stopnia każdy student ma obowiązek uczestniczenia w lektoratach języków obcych w wymiarze 90 godzin (studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2010 w wymiarze 60 godzin) oraz odbycia po semestrze 4 wakacyjnej praktyki zawodowej w wymiarze 100 godzin (studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2010 w wymiarze 60 godzin).