Wydawca produktów cyfrowych

 

Kierownik: dr Ewa Jabłońska-Stefanowicz; e-mail: ewa.jablonska-stefanowicz@uwr.edu.pl

Sekretarz: dr Elżbieta Jamróz-Stolarska; e-mail: elzbieta.jamroz-stolarska@uwr.edu.pl

Czas trwania: 2 semestry (230 godzin); 10 zjazdów (piątek od g. 16, sobota, niedziela do g. 16)

Kandydatów obowiązuje internetowa rejestracja na stronie http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/.

Początek rejestracji: 1 czerwca 2017.  Po zarejestrowaniu się należy złożyć wymagane dokumenty.

Termin składania dokumentów: od 4 września 2017 do 13 października 2017. Kandydat zostanie listownie poinformowany o przyjęciu na studia po 20 października 2017.

Termin rozpoczęcia studiów: II połowa października 2017. Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby kandydatów.

Przewidywane czesne: około 3500 zł za dwa semestry.

Informację o numerze indywidualnego konta podamy po zakończeniu procesu rekrutacji.

Przed rozpoczęciem zajęć uczestnik zobowiązany jest do podpisania umowy i opłacenia w całości czesnego.

Zasady naboru: zapisy na podstawie złożonych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

• podanie wydrukowane z systemu IRK (konieczność rejestracji internetowej);
• kserokopia dyplomu poświadczona notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty,
• jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisaną imieniem i nazwiskiem.

Wymagane wykształcenie kandydata: absolwent studiów I stopnia (licencjackich/inżynierskich), studiów II stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich dowolnego kierunku.