Opłaty za studia

Uwaga:

Opłaty za studia będzie można wnosić po podpisaniu umowy z Uczelnią (podczas pierwszego zjazdu). Na umowie każdy z Państwa będzie miał podany swój indywidualny numer konta.

Na podstawie §3 punkt 3 Uchwały Nr 94/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego (z późn. zm.) wprowadza się następujące terminy wnoszenia ratalnych opłat za kształcenie na studiach dla studentów studiów niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych) oraz studiów w języku angielskim na Wydziale Filologicznym:

1.      Studenci pierwszego roku studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia opłatę za kształcenie na studiach za pierwszy semestr studiów wnoszą w pełnej wysokości w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.

2.      Studenci pozostałych lat studiów niestacjonarnych wnoszą opłaty za kształcenie na studiach w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 w podziale na trzy raty w następujących terminach:
–          do 10 października 2015 r.
–          do 10 listopada 2015 r.
–          do 10 grudnia 2015 r.
Semestr zimowy z powodu rozliczenia roku budżetowego musi być uregulowany do 31 grudnia 2015 roku.

3.      Studenci wszystkich lat studiów niestacjonarnych, z wyłączeniem studiów, dla których semestr letni jest pierwszym semestrem nauki, wnoszą opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 w podziale na trzy raty w następujących terminach:
–          do 10 marca 2016 r.
–          do 10 kwietnia 2016 r.
–          do 10 maja 2016 r.

4.      Wysokość raty jest wynikiem podziału pełnej wysokości czesnego na dany semestr na trzy części, ratą dopełniającą do pełnej wysokości kwoty opłaty za kształcenie na studiach jest rata trzecia