Jakość kształcenia

Zapewnieniu wysokiej jakość kształcenia na kierunkach informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz publikowanie cyfrowe i sieciowe służy „Wewnętrzny system zapewniania jakości procesu kształcenia na studiach prowadzonych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego”. Zakres oraz formę działań służących kontroli i zapewnianiu jakości określają dokumenty dostępne na stronie domowej Wydziału Filologicznego (http://www.wfil.uni.wroc.pl/jakosc-ksztalcenia). Zgodnie z nimi „Wewnętrzny System zapewniania jakości…” obejmuje:

 •  działania na rzecz doskonalenia programu i przebiegu kształcenia na danym kierunku studiów,
 • wszystkie formy weryfikowania efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów,
 • oceny dokonywane przez studentów po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych,
 • wnioski z monitorowania kariery zawodowej absolwentów,
 • opinie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

Działania te prowadzone  są przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (http://www.wfil.uni.wroc.pl/wydzialowy-zespol-ds.-oceny-jakosci-ksztalcenia ), Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (http://www.wfil.uni.wroc.pl/wydzialowy-zespol-ds.-jakosci-ksztalcenia ) oraz ściśle z nimi współpracujące zespoły działające w poszczególnych instytutach.

Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa działa w oparciu o wytyczne i dokumenty wydziałowe. Do szczegółowych zadań zespołu należy m.in.

 • weryfikowanie efektów kształcenia i formułowanie wynikających z nich wniosków po każdym semestrze studiów (raportowane Wydziałowemu Zespołowi ds. Oceny Jakości Kształcenia),
 • regularne spotkania ze studentami dotyczące weryfikacji efektów kształcenia i podnoszenia jakości procesu dydaktycznego,
 • opiniowanie i proponowanie zmian programowych dążących do podnoszenia jakości kształcenia, udział w pracach nad nowymi programami kształcenia,
 • opiniowanie propozycji nowych przedmiotów fakultatywnych,
 • opiniowanie i proponowanie zmian w organizacji procesu dydaktycznego,
 • kontakty z pracodawcami i ocena efektów kształcenia w kontekście potrzeb rynku pracy.

System zapewnienia jakości kształcenia
Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia

Efekty kształcenia:
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – studia I stopnia
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – studia II stopnia
Publikowanie cyfrowe i sieciowe – studia I stopnia

 

Karta zastosowanych na egzaminach metod weryfikacji efektów kształcenia