Kształcenie modułowe (przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela)

Studenci Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w trakcie studiów mają możliwość zdobycia
kwalifikacji pedagogicznych, niezbędnych do podjęcia pracy w placówkach oświatowych
więcej…

Zarządzenie nr 100/2014 Rektora UWr z dnia 13.08.2014 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 1/2013 Rektora UWr z dnia 7.01.2013 r. w sprawie organizacji i prowadzenia w Uniwersytecie Wrocławskim kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Informujemy, iż studenci, którzy od roku akademickiego 2014/2015 realizują zajęcia przygotowujące do zawodu nauczyciela w formie fakultatywnej – modułowej  powinni uzyskać zgodę dziekana na włączenie ich do programu kształcenia. Student powinien w tym celu złożyć do dziekana pisemne podanie w tej sprawie (wzór podania nr 18 ze strony Wydziału Filologicznego UWr).
Studenci, którzy nie dopełnią tej formalności będą musieli zapłacić za takie zajęcia jak za ponadprogramowe. 

 

PLAN STUDIÓW – KSZTAŁCENIE MODUŁOWE  od roku akademickiego 2019/2020 (studia I stopnia)

PLAN STUDIÓW – KSZTAŁCENIE MODUŁOWE od roku akademickiego 2019/2020 (studia II stopnia)

Program modułu pedagogicznego realizowanego od roku akademickiego 2017/2018

Program modułu pedagogicznego realizowanego od roku akademickiego 2014/2015

Program modułu pedagogicznego zatwierdzonego w roku akademickim 2013/2014

Sylabusy przedmiotów realizowanych na studiach stacjonarnych:

Metodyka pracy biblioteki szkolnej

Podstawy dydaktyki

Praktyka pedagogiczna – śródroczna

Praktyka przedmiotowa

Sylabusy przedmiotów realizowanych na studiach niestacjonarnych:

Metodyka pracy biblioteki szkolnej

Podstawy dydaktyki

Praktyka pedagogiczna – śródroczna

Praktyka przedmiotowa