Kształcenie modułowe (przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela)

Studenci Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w trakcie studiów mają możliwość zdobycia
kwalifikacji pedagogicznych, niezbędnych do podjęcia pracy w placówkach oświatowych
więcej…

Zarządzenie nr 100/2014 Rektora UWr z dnia 13.08.2014 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 1/2013 Rektora UWr z dnia 7.01.2013 r. w sprawie organizacji i prowadzenia w Uniwersytecie Wrocławskim kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Informujemy, iż studenci, którzy od roku akademickiego 2014/2015 realizują zajęcia przygotowujące do zawodu nauczyciela w formie fakultatywnej – modułowej  powinni uzyskać zgodę dziekana na włączenie ich do programu kształcenia. Student powinien w tym celu złożyć do dziekana pisemne podanie w tej sprawie (wzór podania nr 18 ze strony Wydziału Filologicznego UWr).
Studenci, którzy nie dopełnią tej formalności będą musieli zapłacić za takie zajęcia jak za ponadprogramowe. 

 

Program modułu pedagogicznego realizowanego od roku akademickiego 2017/2018

Program modułu pedagogicznego realizowanego od roku akademickiego 2014/2015

Program modułu pedagogicznego zatwierdzonego w roku akademickim 2013/2014

Sylabusy przedmiotów realizowanych na studiach stacjonarnych:

Metodyka pracy biblioteki szkolnej

Podstawy dydaktyki

Praktyka pedagogiczna – śródroczna

Praktyka przedmiotowa

Sylabusy przedmiotów realizowanych na studiach niestacjonarnych:

Metodyka pracy biblioteki szkolnej

Podstawy dydaktyki

Praktyka pedagogiczna – śródroczna

Praktyka przedmiotowa