Praktyki zawodowe

W trakcie studiów licencjackich studenci odbywają praktyki zawodowe po II roku.

Program i zakres praktyki – Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Program i zakres praktyki – Publikowanie cyfrowe i sieciowe


Deklaracja – praktyki


Po I roku uzupełniających studiów magisterskich studenci odbywają praktyki w instytucjach odpowiadających profilowi wybranej specjalizacji.

Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo:

Program i zakres praktyki – Biblioteki cyfrowe

Program i zakres praktyki – Biblioteki publiczne i szkolne

Program i zakres praktyki – Biblioteki w społeczeństwie wiedzy

Program i zakres praktyki – Edytorstwo

Program i zakres praktyki – Prasoznawstwo

Publikowanie Cyfrowe i Sieciowe:

Program i zakres praktyki – Publikowanie cyfrowe i sieciowe

 

Obowiązujące zarządzenie władz uniwersyteckich dotyczące organizacji praktyk zawodowych:

Zarządzenie Nr 115/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim

W celu zaliczenia praktyk prosimy o zgłaszanie się z dokumentacją przebiegu praktyk oraz danymi instytucji przyjmującej (pełna nazwa, adres, NIP itp.)
do opiekunów praktyk w czasie konsultacji (studenci PCiS I i II stopień – mgr K. Nabiałczyk, studenci INiB I i II stopień – mgr E. Klich, studenci INiB i realizujący kształcenie modułowe do mgr E. Klich).
Uwaga: studenci PCIS, studia magisterskie, którzy odbyli praktyki w roku akad. 2017/2018 dokańczają sprawy związane z zaliczeniem praktyk u dr B. Hojki.