Regulamin

Regulamin Biblioteki Instytutu INiB UWr (wyciąg)

Udostępnianie zbiorów

 1. Prawo do korzystania z usług biblioteki posiadają:
  1. użytkownicy indywidualni,
  2. biblioteki uprawnione do wypożyczeń międzybibliotecznych (za pośrednictwem Biblioteki Uniwersyteckiej).
 2. Korzystający ze zbiorów mają obowiązek szanowania udostępnianych im materiałów i odpowiadają za wszelkie straty powstałe z ich winy.
 3. Zbiory biblioteki udostępnia się:
  1. w czytelni
  2. poprzez wypożyczanie indywidualne poza bibliotekę
  3. poprzez wypożyczanie międzybiblioteczne.

Czytelnia

 1. Czytelnia jest dostępna dla wszystkich osób zainteresowanych księgozbiorem biblioteki.
 2. Warunkiem korzystania z czytelni jest karta biblioteczna lub ważny dokument tożsamości oraz wpisanie się do Księgi odwiedzin.
 3. W czytelni udostępnia się zbiory własne biblioteki.
 4. Zbiory własne udostępnia się w czytelni po dopełnieniu przez czytelnika obowiązujących w bibliotece formalności – wpis w Księdze odwiedzin i złożenie ustnego lub pisemnego zamówienia.
 5. Wynoszenie materiałów udostępnianych w czytelni (np. na zajęcia dydaktyczne lub do kserowania) poza bibliotekę bez zgody bibliotekarza i wypełnionego rewersu, jest równoznaczne z ich przywłaszczeniem i podlega sankcjom przewidzianym prawem.
 6. Czytelnik może korzystać z materiałów przyniesionych ze sobą po uprzednim okazaniu ich dyżurnemu bibliotekarzowi.
 7. Użytkowników czytelni obowiązuje pozostawienie w szatni wierzchnich okryć, teczek, toreb itp., zachowanie ciszy, zakaz palenia tytoniu oraz spożywania posiłków.

Wypożyczanie miejscowe 

 1. Wypożyczanie miejscowe jest prowadzone dla:
  1. studentów Instytutu Bibliotekoznawstwa
  2. pracowników Instytutu Bibliotekoznawstwa
  3. pracowników i studentów innych jednostek organizacyjnych Uczelni za poręczeniem ich bibliotek  zakładowych.
 2. Podstawą wypożyczenia jest:
  1. dla studentów – karta biblioteczna lub indeks z wpisem na bieżący rok akademicki i załączonąkartą zobowiązań
  2. dla pracowników – aktualna legitymacja służbowa lub zaświadczenie o zatrudnieniu
  3. dla pracowników innych jednostek organizacyjnych Uczelni – rewers wystawiony przez macierzystą bibliotekę zakładową z pieczątką i podpisem bibliotekarza odpowiedzialnego za wypożyczenia.
 3. Karta biblioteczna jest ważna na rok akademicki.
 4. Przedłużenie uprawnień na kolejny  rok akademicki następuje po dokonaniu rozliczeń z ubiegłego roku oraz okazaniu dokumentów wymaganych przy wpisie.
 5. Czytelnik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić bibliotekę o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub miejsca pracy.
 6. Do korzystania z usług wypożyczalni tracą prawo:
  1. studenci – po wygaśnięciu uprawnień studenckich lub nie dopełnieniu formalności wymaganych przy przedłużaniu uprawnień
  2. pracownicy – po ustaniu stosunku pracy
  3. użytkownicy uporczywie naruszający postanowienia regulaminu biblioteki.
 7. Zamówienia na książki realizowane są na podstawie czytelnie wypełnionych rewersów. Podpis na rewersie jest równoznaczny z przyjęciem przez czytelnika odpowiedzialności za wypożyczone dzieło oraz jego zwrot w ustalonym terminie.
 8. Nie wypożycza się poza bibliotekę:
  1. zbiorów specjalnych, np. prac magisterskich i doktorskich
  2. dzieł wydanych do roku 1945
  3. słowników, encyklopedii i innych wydawnictw informacyjnych
  4. dzieł rzadkich i cennych
  5. albumów i dzieł bogato ilustrowanych
  6. dzieł z księgozbioru czytelni np. czasopism
  7. dzieł wymagających konserwacji
 9. Pozycje wymienione w pkt. 18 ppkt.a-g można w uzasadnionych wypadkach wypożyczyć pracownikom Instytutu Bibliotekoznawstwa oraz studentom za poręczeniem ich nauczycieli.
 10. Druki ciągłe wypożycza się tylko pracownikom Instytutu Bibliotekoznawstwa.
 11. Biblioteka wypożycza:
  1. studentom Bibliotekoznawstwa 15 tytułów na okres 1 semestru
  2. pracownikom Instytutu Bibliotekoznawstwa 30 tytułów na okres 1 semestru, a w uzasadnionych przypadkach większą ilość, niezbędną do pracy naukowej i dydaktycznej
  3. nauczycielom akademickim innych jednostek organizacyjnych Uczelni maksymalnie 3 tytuły na okres 1 miesiąca
  4. studentom innych jednostek organizacyjnych Uczelni maksymalnie 2 tytuły na okres 2 tygodni
   Zgodnie z § 36 
   Regulaminu Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, biblioteka Instytutowa nie może wypożyczać materiałów bibliotecznych na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
 12. W uzasadnionych przypadkach biblioteka ma prawo żądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem regulaminowego terminu zwrotu lub skrócić czas wypożyczenia.
 13. W razie potrzeby czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonego dzieła po okazaniu go bibliotekarzowi pod warunkiem, że nie zostało ono w tym czasie zamówione prze innego czytelnika.
 14. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu określonego regulaminem biblioteka stosuje następujące sankcje:
  1. upomnienia:
   • zbiorowe wywieszane na tablicy ogłoszeń – otrzymują je studenci; w razie dalszego uchylania się od zwrotu wypożyczonych książek upomnienie przesyłane są do dziekana
   • indywidualne – otrzymują je pozostali czytelnicy, a w razie dalszego uchylania się od zwrotu, biblioteka interweniuje w jednostce zatrudniającej czytelnika
  2. zawieszenie w prawach korzystania z wypożyczeń po upływie terminu zwrotu określonego w upomnieniu
  3. skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego po bezskutecznym zastosowaniu sankcji wymienionych w ppkt. 1 i 2
 15. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonego dzieła, czytelnik jest obowiązany odkupić je w takim samym wydaniu oraz wykonać oprawę introligatorską, jeżeli zagubione (uszkodzone) dzieło taką posiadało.
 16. Jeśli odkupienie dzieła nie jest możliwe biblioteka ustala sposób uregulowania zobowiązań czytelnika w jednej z wymienionych form:
  1. odkupienie dzieła w innym wydaniu
  2. odkupienie innej wskazanej książki w cenie będacej wielokrotną wartością książki zagubionej
  3. dostarczenie oprawionej kopii zagubionego dzieła
  4. wpłacenie do Kasy Uniwersytetu kwoty pieniężnej, stanowiącej wielokrotną wartość książki zagubionej, zgodnie z Regulaminem Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej.

Wypożyczanie międzybiblioteczne

 1. Biblioteka nie prowadzi wypożyczeń międzybibliotecznych, jednakże służy pomocą
  pracownikom i studentom Instytutu Bibliotekoznawstwa w sprowadzeniu dzieł z innych bibliotek za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej Biblioteki Uniwersyteckiej, a także za pośrednictwem tejże wypożyczalni udostępnia zbiory własne innym bibliotekom